sponsored links

ยุแยงตะแคงรั่ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยุแยงตะแคงรั่ว” หมายความว่า
ก. “ยุให้ทั้ง ๒ ฝ่ายแตกกัน”

ยุแยงตะแคงรั่ว หมายถึง การพูดจายุแยงให้คนทั้งสองฝ่ายแตกกัน ทะเลาะกัน เช่น

  • ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักคุณจริง หล่อนหวังเพียงแค่สมบัติเงินทองถึงได้ยุแยงตะแคงรั่วให้คุณทะเลาะแย่งชิงสมบัติกับพี่น้อง
  • พวกเราทุกคนต้องสามัคคีกันไว้ เพราะเวลานี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีมาคอยยุแยงตะแคงรั่วให้พวกเราแตกแยกผิดใจกัน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links