sponsored links

ยุให้รำตำให้รั่ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยุให้รำตำให้รั่ว” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยุให้แตกกัน ยุให้ผิดใจกัน”

ยุให้รำตำให้รั่ว หมายถึง การพูดจายุแยงให้ให้คนทั้งสองฝ่ายผิดใจกัน ทะเลาะกัน เช่น

  • นายดินหมั่นไส้นายเมฆเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน ก็เป็นที่รักของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน นายดินจึงคอยยุให้รำตำให้รั่วระหว่างนายเมฆกับหัวหน้าเสมอๆ
  • คุณต้องการอะไรถึงมาคอยยุให้รำ ตำให้รั่วทำให้พี่น้องเขาต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โต

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links