sponsored links

ยุ่งเหมือนยุงตีกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยุ่งเหมือนยุงตีกัน ” หมายความว่า ยุ่งเหยิง สับสนปนเปกัน.

ยุ่งเหมือนยุงตีกัน เป็นสุภาษิตหมายถึง ยุ่งเหยิง วุ่นวาย สับสนปนเปกัน เช่น

  • อาจารย์ให้สมชายคัดลายมือ วันละ 10 จบ เพราะลายมือของเขาอ่านยากมาก มันยุ่งเหมือนยุ่งตีกัน ดูสับสน วุ่นวายไปหมด
  • หยุดยาวไปต่างจังหวัด 5 วันพอกลับมาทีทำไมงานมันเยอะ วุ่นวาย ยุ่งเหมือนยุงตีกัน ปลีกตัวไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลย
Sponsored Links