sponsored links

รวบหัวรวบหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รวบหัวรวบหาง” หมายความว่า
(สํา) ก. “รวบรัดให้สั้น ทําให้เสร็จโดยเร็ว ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง”

รวบหัวรวบหาง หมายถึง การรวบรัดตัดตอน จัดการทำให้สำเร็จโดยเร็ว ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทางเพื่อเป็นการผูกมัด เช่น

  • ท่าทางเขาคงไม่ปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปง่ายๆ เพราะเธอทั้งสวยทั้งรวยขนาดนี้ เขาคงแค่รอจังหวะและโอกาสเหมาะๆ แล้วทำการรวบหัวรวบหาง
  • พวกเราต้องรีบหาทางรวบหัวรวบหางให้ลูกค้ารายนี้เซ็นต์สัญญาให้ได้ เพราะถ้าช้ากว่านี้เราอาจจะเสียลูกค้ารายใหญ่ไป

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links