sponsored links

ราชรถมาเกย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ราชรถมาเกย” หมายความว่า
(สํา) น. “โชค ลาภ หรือยศ ตําแหน่ง มาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือคาดฝันมาก่อน”

ราชรถมาเกย หมายถึง การได้โชค ลาภมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่นึกไม่ฝันมาก่อน ได้มาโดยที่ไม่ต้องขวนขวาย เช่น

  • อยู่ๆเด็กวัดอย่างเขาก็มีราชรถมาเกย เมื่อเศรษฐีใหญ่ออกตามหาลูกชาย แล้วพบว่าเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลที่พลัดพลากจากกันมา 20 ปีก็เลยรับไปอยู่ด้วย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links