sponsored links

ราบเป็นหน้ากลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ราบเป็นหน้ากลอง” หมายความว่า
(สํา) ว. “ราบเรียบ หมดเสี้ยนหนาม”

ราบเป็นหน้ากลอง หมายถึง การหมดสิ้น ราบเรียบไม่มีสิ่งใดกีดขวาง เช่น

  • พื้นที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครังใหญ่ขึ้นจนทำให้สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนในบริเวณนั้นเตียนราบเป็นหน้ากลอง
  • กลุ่มหัวรุนแรงซุ่มผลิตอาวุธสงครามกำลังทำร้ายล้างมหาศาล เพื่อจะถล่มประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาให้ราบเป็นหน้ากลอง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links