sponsored links

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง” หมายความว่า
(สํา) ก. “รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์”

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง การรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดจากปัญหา สถานการณ์ที่ลำบากหรืออันตรายได้ เช่น

  • นายคนนี้รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหางจริงๆ พอเจ้านายอารมณ์เสียมารู้ว่าต้องโดนตำหนิแน่ๆ เขาก็เลยทำทีเป็นมีธุระแล้วรีบออกไปทันที
  • ไปอยู่ต่างถิ่นต่างเมืองต้องรู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ต้องมีไหวพริบอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับสถานการณ์อันตราย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links