sponsored links

รู้อย่างเป็ด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รู้อย่างเป็ด” หมายความว่า
(สํา) ก. “รู้ไม่จริงสักอย่างเดียว”

รู้อย่างเป็ด หมายถึง รู้แบบครึ่งๆกลางๆ ไม่รู้จริง ไม่เชี่ยวชาญเลยสักอย่าง เช่น

  • แม่จะไม่บังคับลูกแม่พร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่ลูกต้องการ แต่ขอให้ตั้งใจเรียนรู้อย่างจริงจัง อย่าได้รู้อย่างเป็ดที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเลย
  • เด็กคนนี้มีความรู้ในหลายๆด้าน แต่ก็เหมือนรู้อย่างเป็ดไม่เก่งเลยสักเรื่อง ทำให้ความรู้ที่เขามีนั้นไม่สามารถทำประโยชน์ได้เลย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links