sponsored links

ร้อนอาสน์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ร้อนอาสน์” หมายความว่า
(สํา) ก. “มีเหตุหรือมีเรื่องเดือดร้อนทําให้อยู่เฉยไม่ได้”

ร้อนอาสน์ หมายถึง มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทำให้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ เช่น

  • ช่วงนี้ผู้จัดการมีเรื่องให้ร้อนอาสน์อยู่บ่อยๆ เพราะมีปัญหาเรื่องสินค้าไม่ได้มาตราฐานและถูกตีกลับเป็นจำนวนมาก
  • เขาถึงกับร้อนอาสน์ต้องหาวิธีมารับมือคู่แข่งเพราะตอนนี้เขากำลังถูกคู่แข่งโจมตีอย่างหนัก จนทำให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหาย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links