sponsored links

ลงเรือลำเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลงเรือลำเดียวกัน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ทำงานร่วมกัน ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน”

ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง การลงมือทำงานร่วมกัน เป็นพวกเดียวกันหรือตกอยู่สถานการณ์ที่ต้องรับผลจากการกระทำร่วมกัน เช่น

  • เราลงเรือลำเดียวกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงต้องร่วมมือกันทำต่อไปให้สำเร็จ คุณจะทิ้งคนอื่นแล้วเอาตัวรอดไปคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะ
  • ตอนนี้เราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อธุรกิจใหม่ของเรา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links