sponsored links

ลดราวาศอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลดราวาศอก” หมายความว่า
ก. “อ่อนข้อ ยอมผ่อนปรนให้ เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก เขาเป็นพี่ก็ต้องยอมลดราวาศอกให้เขาบ้าง”

ลดราวาศอก หมายถึง การย่อมอ่อนข้อ ยอมอ่อนลง ยอมผ่อนปรนให้แก่ผู้ที่เหนือกว่า เช่น

  • ขณะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาทุกฝ่ายควรหัดหน้าเข้าหากัน ยอมลดราวาศอกให้กันบ้าง อย่าคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียว
  • การจราจรติดขัดส่วนให้เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมกัน ไม่ลดราวาศอกให้แก่กัน ทำให้กลายเป็นปัญหาลุกลามจนเกิดอุบัติเหตุ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links