sponsored links

ลมเพลมพัด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลมเพลมพัด” หมายความว่า
น. “อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มักเข้าใจกันว่าถูกกระทํา”

ลมเพลมพัด หมายถึง อาการที่อยู่ๆ ก็เกิดอาการเจ็บป่วย ไม่สบายโดยไม่มีสาเหตุ ทำให้เข้าใจว่าเกิดจากการถูกกระทำ โดนคุณไสย หรือคนที่ดวงตกแล้วบังเอิญไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนลองวิชาทำให้ของเข้าตัว เช่น

  • คนเฒ่าคนแก่มักสอนเสมอว่าอย่าไปในสถานที่ที่เป็นอันตราย ไม่คุ้นชินเพราะอาจจะทำให้เกิดลมเพลมพัดได้
  • สงสัยยายอ้อยต้องโดนลมเพลมพัดมาแน่ๆ เพราะหลังจากที่หล่อนไปเที่ยวกลับมาก็เห็นนอนซมเป็นไข้ ปวดเนื้อ ปวดตัวมาหลายวันแล้ว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links