sponsored links

ลากหนามจุกช่อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลากหนามจุกช่อง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยกเรื่องต่าง ๆ มาอ้างป้องกันตัว ขัดขวางไม่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ในเมื่อตนเองไม่ได้รับประโยชน์ด้วย”

ลากหนามจุกช่อง หมายถึง การหาข้ออ้างยกเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวให้รอดพ้นจากข้อกล่าวหาหรือ การขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์เพราะตนเองก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วย เช่น

  • ผมว่าเขาต้องมีรับสินบนหรือได้ประโยชน์จากโครงการประมูลนี้แน่ ถึงได้ลากหนามจุกช่องโดยอ้างว่าผู้ใหญ่ได้ตัดสินผู้ชนะงานประมูลนี้แล้ว โดยไม่ให้รายละเอียดใดๆทั้งสิ้น

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links