sponsored links

ลิงนั่งแป้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิงนั่งแป้น” หมายความว่า
(สำ) น. “ผู้ที่เขายกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ แต่ไม่มีอำนาจอะไรจริงจัง ต้องทำตามที่เขาสั่ง”

ลิงนั่งแป้น หมายถึง คนที่เขาแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ แต่ไม่มีอำนาจ ไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ได้แต่ทำตามที่เขาสั่ง เช่น

  • เขาเป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ แต่ก็เหมือนลิงนั่งแป้นไม่มีอำนาจ ไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ได้แต่ทำตามสิ่งที่คนเบื้องหลังสั่งมา
  • คนบงการอยู่เบื้องหลังเขาไม่เผยตัวให้เป็นที่จับตามองหรอก ต้องหาลิงนั่งแป้นมาทำงานแทน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links