sponsored links

ล้มหมอนนอนเสื่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ล้มหมอนนอนเสื่อ” หมายความว่า
ก. “ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว เช่น เขาล้มหมอนนอนเสื่อเสียหลายวัน”

ล้มหมอนนอนเสื่อ หมายถึง อาการเจ็บป่วยอย่างหนักจนต้องนอนพักรักษาตัว เช่น

  • เพราะปัญหาหนี้สินทำให้คุณพ่อต้องทำงานอย่างหนักหามรุ่งหามค่ำมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหวถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสื่อ
  • เขาเป็นคนรักการออกกำลังกาย เลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ทำให้เขามีสุขภาที่แข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงขั้นต้องล้มหมอนอนเสื่อ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links