sponsored links

วันพระไม่มีหนเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “วันพระไม่มีหนเดียว”หมายความว่า
(สํา) น. “วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)”

วันพระไม่มีหนเดียว หมายถึง วันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไร วันหน้ายังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ เช่น

  • วันนี้พวกเราไม่ชนะการแข่งขันก็ไม่เป็นไรวันพระไม่มีหนเดียว เพียงแค่สามัคคีกันไว้ในภายหน้าต้องเป็นวันของเรา
  • ฝากไว้ก่อนเถอะวันพระไม่มีหนเดียว คราวหน้าจะต้องกลับมาแก้แค้นเอาคืนให้ได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links