sponsored links

วัวใครเข้าคอกคนนั้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “วัวใครเข้าคอกคนนั้น”หมายความว่า
(สํา) น. “กรรมที่มีผู้ใดทําไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ดุจวัวที่กลับเข้าคอกของมันเอง”

วัวใครเข้าคอกคนนั้น หมายถึง กฎแห่งกรรม ใครกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืน เช่น

  • คนอย่างนายมัวแต่ทำบาปทำกรรมไม่เว้นแต่ละวัน ระวังไว้เถอะกรรมจะตามสนองอย่างที่โบราณว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
  • สมัยก่อนเขาเคยมีอาชีพขายปลา ซึ่งทุกวันต้องฆ่าปลาโดยการทุบหัว สุดท้ายแล้ววัวใครเข้าคอกคนนั้นตอนนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links