sponsored links

ศิษย์นอกครู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศิษย์นอกครู” หมายความว่า
(สำ) น. “ศิษย์ที่ประพฤติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบับที่นิยมกันมา”

ศิษย์นอกครู หมายถึง ศิษย์ที่นอกลู่นอกทาง ไม่ประพฤติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เช่น

  • ศิษย์นอกครูอย่างเขาสอนไปก็เสียเวลา อาจารย์ก็หมดปัญญาที่จะสั่งสอนได้แล้ว
  • เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ศิษย์นอกครู วิชาความรู้ที่เอามาเผยแพร่นั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งสอนมา เพียงแต่เขานำมาประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางของเขาเท่านั้น

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links