sponsored links

ศิษย์มีครู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศิษย์มีครู” หมายความว่า
(สำ) น. “คนเก่งที่มีครูเก่ง”

ศิษย์มีครู หมายถึง คนเก่ง คนมีความสามารถที่มีครูเก่ง เช่น

  • ฉันสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นศิษย์มีครู ที่ฉันมาอยู่ในจุดนี้ได้ มีชื่อเสียงถึงขนาดนี้เพราะมีครูที่เก่งคอยสั่งสอน
  • ความสามารถในการตีระนาดเอกของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆ สามารถสะกดผู้ชมได้อยู่หมัดสมแล้วที่เป็นศิษย์มีครู

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links