sponsored links

ศึกหน้านาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศึกหน้านาง” หมายความว่า
(สํา) น. “การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง”

ศึกหน้านาง หมายถึง การทะเลาะวิวาทต่อสู้กันเพื่อแย่งผู้หญิง ต่อหน้าผู้หญิงที่ตนเองหมายปอง เช่น

  • เช้านี้มีการเปิดศึกหน้านางระหว่างผู้จัดการกับลูกน้อง เพราะแย่งกันจีบพนักงานสาวที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 1 เดือน
  • ไลลาเป็นคนน่ารักแล้วยังอัธยาศัยดี หนุ่มๆเลยแย่งกันจีบจนทำให้เกิดศึกหน้านางอยู่เสมอๆ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links