sponsored links

ศึกเหนือศึกใต้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศึกเหนือศึกใต้” หมายความว่า
(สำ) น. “สงคราม เช่น ฝึกทหารไว้ให้พร้อมรบยามมีศึกเสือเหนือใต้จะได้ป้องกันบ้านเมือง”

ศึกเหนือศึกใต้ หมายถึง การทำสงคราม หรือการใช้กำลังที่เกิดจากความขัดแย้งแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสันติ เช่น

  • เขาเป็นทหารฝีมือดีที่ผ่านศึกเหนือศึกใต้ หลั่งเลือดมานับครั้งไม่ถัวน
  • ในยามที่บ้านเมืองกำลังมีศึกเหนือศึกใต้แบบนี้ คนในชาติก็ไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันเอง ควรจะสามัคคีกันไว้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links