sponsored links

สวมหน้ากากเข้าหากัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสวมหน้ากากเข้าหากัน” หมายความว่า แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด เช่น ต่างคนต่างสวมหน้ากากเข้าหากัน ใส่หน้ากาก ก็ว่า.

สวมหน้ากากเข้าหากัน เป็นสุภาษิตหมายถึง การแสดงท่าทีหรืออาการที่ไม่ได้เกิดจากความจริงใจ ไม่ใช่นิสัยที่แท้จริง เช่น

  • ฉันไม่อยากจะมางานสังคม งานเลี้ยงพวกนี้เลยจริงๆ มีแต่คนสวมหน้ากากเข้าหากัน ไม่ได้มีความจริงใจให้กันเลย มาเจอกันเพื่อหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้น ต่อหน้าก็ยิ้มให้กัน พูดจาหวานหู แต่ลับหลังก็นินทากันสนุกปาก
Sponsored Links