sponsored links

สวมหมวกหลายใบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สวมหมวกหลายใบ” หมายความว่า
(สำ) ก. “ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน”

สวมหมวกหลายใบ หมายถึง มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น

  • ทุกวันนี้เขาต้องสวมหมวกหลายใบทั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน, ประธานมูลนิธิเด็กพิการ และคณะกรรมการบริหารแต่เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ในทุกบทบาท
  • หมีขาวดาราหนุ่มที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง ตอนนี้เขาสวมหมวกหลายใบทำหน้าที่หลายบทบาททั้งงานแสดง ธุรกิจส่วนตัว แล้วยังเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอีกต่างหาก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links