sponsored links

สองตาไม่แล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สองตาไม่แล” หมายความว่า
(สำ) “คำที่แสดงอาการว่าไม่แยแสหรือตัดรอนไม่เป็นมิตรไมตรีกันอีกต่อไป”

สองตาไม่แล หมายถึง อาการที่แสดงว่าไม่สนใจ ไม่แยแส ไม่มีความเกี่ยวพันกันอีกต่อไป เช่น

  • เมื่อก่อนฉันคงทำร้ายจิตใจเขา ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมามาก ตอนนี้สำหรับเขาฉันก็เหมือนอากาศแม้สองตาก็ไม่แล
  • สองคนนั้นเขาเลิกคบกันแล้วแน่ๆ เพราะฉันเห็นเขาเดินสวนกันแต่สองตาไม่แล ทำเหมือนไม่รู้จักกันเลย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links