sponsored links

สอนลูกให้เป็นโจร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สอนลูกให้เป็นโจร” หมายความว่า
(สำ) ก. “ไม่ว่ากล่าวอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีเมื่อลูกไปลักขโมยของใครมาได้กลับชมเชยว่าเก่ง ในที่สุดลูกก็กลายเป็นโจร”

สอนลูกให้เป็นโจร หมายถึง เมื่อลูกทำผิดไม่ว่ากล่าวอบรมสั่งสอนลูก แต่กลับชมเชยลูกในสิ่งที่ผิด เช่น

  • แม่ผิดเองที่สอนลูกให้เป็นโจร ไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก จนตอนนี้ลูกต้องกลายมาเป็นโจรต้องโทษจำคุก
  • แม่เด็กคนนี้สอนลูกให้เป็นโจรชัดๆ ลูกไปขโมยของคนอื่นมากลับบอกว่าเก่ง ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตเด็กคนนี้ได้ก็คงไม่พ้นเป็นโจรแน่ๆ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links