sponsored links

สะดุดขาตัวเอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สะดุดขาตัวเอง” หมายความว่า
(สำ) ก. “ทำผิดหลักเกณฑ์ที่ตนกำหนดไว้เอง”

สะดุดขาตัวเอง หมายถึง การทำผิดข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ตนเองเป็นผู้ตั้งเอาไว้ เช่น

  • เขาวางแผนที่จะขยายสาขาร้านข้าวมันไก่ไปขายในห้าง แต่สุดท้ายก็สะดุดขาตัวเองเพราะเงินหมุนไม่พอกับค่าเช่า
  • หล่อนตั้งใจกับการสอบครั้งนี้มากอ่านหนังสือ ฝึกซ้อมทำแบบฝึกหัดมาเป็นอย่างดีสุดท้ายกลับสะดุดขาตัวเอง อ่านคำถามไม่ละเอียดก็เลยสอบตก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links