sponsored links

สาดโคลน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สาดโคลน” หมายความว่า
(สํา) ก. “ใส่ร้ายป้ายสี”

สาดโคลน หมายถึง การทำลายชื่อเสียงโดยใส่ร้ายป้ายสี ป้ายความผิดให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เช่น

  • ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งมากขึ้นเท่าไหร่พรรคการเมืองแต่ละพรรค ต่างก็ออกมาสาดโคลนกันไปมาอย่างเมามันเพื่อให้คะแนนนิยมฝ่ายตรงข้ามตกลง
  • สองคนนี้ตอนเป็นแฟนกันก็รักกันหวานชื่น พอถึงคราวเลิกกันกับสาดโคลนกันไปมาจนเรื่องราวบานปลายใหญ่โต

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links