sponsored links

สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ

สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ หมายถึง ต่อให้มีความรู้ต่างๆมากแค่ไหน ก็สู้ความชำนาญที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ได้ เช่น

  • เมื่อเธอเรียนรู้ทฤษฎีวิธีการเพาะปลูก รู้จักพันธุ์ไม้อย่างถ่องแท้แล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง อย่างที่โบราณว่าสิบรู้ไม่เท่าชำนาญ
  • ถึงฉันจะมีวิชาความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันก็เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น สิบรู้ไม่เท่าชำนาญจะไปสู้ช่างที่เขาลงมือปฏิบัติอยู่ทุกวันได้อย่างไร

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links