sponsored links

สีซอให้ควายฟัง

สีซอให้ควายฟัง เป็นสุภาษิตหมายถึง การสอนหรือแนะนำสิ่งต่างๆให้กับคนที่มีความรู้น้อย แต่ไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจที่จะฟัง ไม่ยอมทำตาม ทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่า เช่น

  • อย่าไปสีซอให้ควายฟังเลย ถ้าเขาไม่มีเหตุผลและยังไม่เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นพูดไปก็เปล่าประโยชน์
Sponsored Links