sponsored links

หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน” หมายความว่า
(สำ) น. “ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้”

หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน หมายถึง คนที่ดูท่าทางนิ่งๆ เงียบๆ ดูเป็นคนซื่อ แต่เมื่อได้ลงมือทำอะไรแล้วปรากฏว่าเป็นคนฉลาด มีความสามารถ ได้สิ่งดีๆไป เช่น

  • พวกที่ทำเป็นนิ่งๆ ไม่สนใจผู้หญิงแต่สุดท้ายได้แฟนเป็นดารา แบบนี้มันเข้าทำนองหงิมๆหยิบชิ้นปลามัน
  • ระวังคู่แข่งไว้บ้างก็ดี เพราะเห็นนิ่งๆแบบนี้กลายเป็น หงิมๆ หยิบชิ้นปลามันไปเสียทุกที

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links