sponsored links

หญ้าปากคอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หญ้าปากคอก” หมายความว่า
(สำ) ว. “สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปากคอก”

หญ้าปากคอก หมายถึง เรื่องง่ายๆ ไม่มีอะไรยุ่งยาก หรือเรื่องที่เราคุ้นอยู่ใกล้ตัวจนมองข้ามความสำคัญไป ไม่พิจารณาให้ดี เช่น

  • เด็กไทยมองว่าการใช้ภาษาไทยเป็นเรื่องหญ้าปากคอกไม่จำเป็นต้องเรียน แต่ปัจจุบันคนใช้ภาษาไทยกันอย่างผิดๆ มากขึ้นทุกวัน
  • ลดน้ำหนักก็เหมือนเรื่องหญ้าปากคอกทุกคนรู้ว่าต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกาย แต่น้อยคนนักที่จะทำได้ สุดท้ายจึงหันไปพึ่งยาลดความอ้วน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links