sponsored links

หนังหน้าไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนังหน้าไฟ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อความผิดมาแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ”

หนังหน้าไฟ หมายถึง ผู้ที่คอยออกรับหน้าหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่นเป็นอันดับแรก เช่น

  • ผมนับถือและรักหัวหน้าจริงๆ เพราะเมื่อเวลาที่ผมทำงานผิดพลาด หัวหน้าจะยอมเป็นหนังหน้าไฟออกรับหน้าช่วยเหลือผมเสมอ
  • เพราะเขาเป็นลูกหลานตระกูลดัง ทุกครั้งที่มีข่าวเสียๆหายๆทำให้ญาติพี่น้องต้องกลายเป็นหนังหน้าไฟเสมอๆ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links