sponsored links

หน้าอินทร์หน้าพรหม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าอินทร์หน้าพรหม” หมายความว่า
น. “ผู้มีอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น เขาไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใด ๆ ทั้งนั้น”

หน้าอินทร์หน้าพรหม หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจมาก เป็นผู้มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทําตามได้ เช่น

  • นายตำรวจคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์เถรตรง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวหน้าอินทร์หน้าพรหม ไม่ว่าจะใหญ่มากจากที่ไหน ถ้าทำผิดก็ดำเนินคดีตามกฏหมายทุกคน
  • เขาเป็นคนรักความถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม ถ้าเขาพบเรื่องไม่ถูกไม่ควรก็จะทำตัวต่อต้านทันทีโดยไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links