sponsored links

หมดเขี้ยวหมดงา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมดเขี้ยวหมดงา” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมดอํานาจวาสนา สิ้นฤทธิ์ สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ ก็ว่า”

หมดเขี้ยวหมดงา หมายถึง หมดฤทธิ์ หมดอำนาจ เช่น

  • สมัยหนุ่มๆ ผมก็เป็นทหารฝีมือดีคนหนึ่งเหมือนกัน ไม่กลัวศัตรูหน้าไหนทั้งนั้น แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นก็ทำให้หมดเขี้ยวหมดงาไปตามวัย
  • ตอนเขาดำรงตำแหน่งใหญ่โตเขาก็ชอบเบ่ง หลงไหลในอำนาจ พอถึงเวลาเกษียนก็หมดเขี้ยวหมดงา ไม่กล้าไปอวดเบ่งใส่ใครอีก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links