sponsored links

หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาขี้ไม่มีใครยกหาง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ชอบยกตัวเอง คนโอ้อวด”

หมาขี้ไม่มีใครยกหาง หมายถึง ผู้ที่ชอบยกยอตัวเอง พูดจาโอ้อวดป่าวประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งตัวเองดี เช่น

  • ปิติมาเที่ยวป่าวประกาศว่าถ้าไม่มีเขางานนี้คงจะไม่มีทางประสบความเร็จ มันเข้าตำราหมาขี้ไม่มีใครยกหางเสียจริงๆ
  • พวกหมาขี้ไม่มีใครยกหางก็แบบนี้แหละ ชีวิตนี้คงจะไม่เคยมีใครชื่นชมเขาถึงได้ ถึงได้โอ้อวดตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links