sponsored links

หมาหัวเน่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหัวเน่า” หมายความว่า
(สํา) น. “คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้ คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา”

หมาหัวเน่า หมายถึง คนที่ไม่เป็นที่รัก ไม่ป็นที่ต้องการของคนอื่น เช่น

  • ตั้งแต่คุณแม่มีลูกชายขึ้นมา ทุกคนต่างก็สนใจรักใคร่แต่เด็กคนนี้ จนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นหมาหัวเน่า ไม่เป็นที่ต้องการของใครๆ
  • เขารู้สึกว่าเป็นหมาหัวเน่าในบริษัท เพื่อนร่วมงานไม่สนใจ หัวหน้าไม่มอบหมายงานให้ จนสุดท้ายทนอยู่ไม่ไหวเลยลาออกไป

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links