sponsored links

หมูในอวย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “หมูในอวย” หมายถึง สิ่งที่อยู่ในกํามือ หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ตกเป็นของของเราอย่างแน่นอน ไม่มีทางแปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ โดยคำว่า “อวย” ในที่นี้หมายถึงหม้อ ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาจีน

สำนวนไทยหมูในอวยนิมยมนำมาใช้เปรียบเทียบของที่เป็นของเราแน่นอนแล้ว หรือของที่ผู้อื่นไม่สามารถแย่งชิงไปได้ เปรียบเสมือนเนื้อหมู้ต้มสุกที่อยู่ในหม้อ ซึ่งเราจะหยิบมากินเสียเมื่อไหร่ก็ได้

ตัวอย่างการนำสำนวนหมูในอวยไปใช้งาน เช่น
– นายครับ เราให้ความสนใจกับลูกค้าใหม่อย่างเดียวก่อนดีไหมครับ ลูกค้าเก่านะหมูในอวยอยู่แล้ว
– นี่คุณค่ะ ทำไมไม่รีบไปติดต่อคุณไก่ละ คุณแมวนะหมูในอวย เมื่อไหร่ก็ได้
– นี่นพ เรารีบอ่านวิชาภาษาไทยกันดีกว่า ส่วนวิชาสังคมนะหมูในอวย ไม่ต้องอ่านมากก็ได้

Sponsored Links