sponsored links

หยิบมือเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หยิบมือเดียว” หมายความว่า
(สำ) น. “จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้”

หยิบมือเดียว หมายถึง มีเพียงนิดเดียว มีจำนวนน้อยมาก เช่น

  • ทำร้านอาหารเสียใหญ่โตแต่มีบริกรอยู่แค่หยิบมือเดียว จะไปสามารถบริการลูกค้าทันได้อย่างไร
  • คุณจะเปลี่ยนนโยบายการทำงานเพียงเพื่อเอาใส่คนแค่หยิบมือเดียวอย่างนั้นหรือ
  • เขาชอบมาคุยโวโอ้อวดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โต ทั้งที่ความจริงแล้วเขามีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทนั้นแค่หยิบมือเดียว

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links