sponsored links

หวานนอกขมใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานนอกขมใน” หมายความว่า
(สำ) ก. “พูด ทำ หรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับตรงข้าม”

หวานนอกขมใน หมายถึง การกระทำหรือคำพูดที่แสดงออกให้อีกฝ่ายเห็นว่าดีด้วย แต่ในใจกลับตรงข้ามคิดไม่ดีต่ออีกฝ่าย เช่น

  • เธอนี่หวานนอกขมในเสียจริงๆ คิดว่าเธอเป็นคนดีมีความจริงใจ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่แสดงออกมานั้นมีจุดประสงค์แอบแฝง
  • ที่เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครคบแบบนี้เพราะ เป็นคนประเภทหวานนอกขมในจนทุกคนเขารู้กันไปทั่ว

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links