sponsored links

หวานลิ้นกินตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานลิ้นกินตาย” หมายความว่า
(สำ) ก. “หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอจะได้รับความลำบากในภายหลัง”

หวานลิ้นกินตาย หมายถึง คนที่บ้ายอ หลงเชื่อไปกับคำพูดเพราะๆ หวานหู หลงไปกับคำเยินยอสรรเสริญจนได้รับความลำบากในภายหลัง เช่น

  • อย่ามัวแต่หลงไปกับคำสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้าง ลองพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นมิเช่นนั้นจะกลายเป็นหวานลิ้นกินตาย
  •  คนบ้ายอ ที่หลงไหลในอำนาจและเงินทองอย่างเขาก็สมควรแล้วที่ต้อง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links