sponsored links

หวานอมขมกลืน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานอมขมกลืน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม”

หวานอมขมกลืน หมายถึง ตกอยู่ในสภาวะจำยอมต้องรับไว้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เช่น

  • เธอถูกครอบครัวจับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่ไม่เคยรู้จักกัน ทุกวันนี้เธอจึงใช้ชีวิตแบบหวานอมขมกลืนเพราะเธอไม่เคยรักเขาเลย
  • ฉันไม่อยากทำงานร่วมกับเขาเลยจริงๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะหัวหน้าขอร้องไว้เลยต้องทุนหวานอมขมกลืนต่อไป

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links