sponsored links

หวานเป็นลม ขมเป็นยา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” หมายความว่า
(สำ) น. “คำชมมักไร้สาระทำให้ลืมตัวขาดสติ แต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด”

หวานเป็นลม ขมเป็นยา หมายถึง คำพูดหวานหู คำชื่นชมมักจะทำให้ลืมตัว คำว่ากล่าวติติงฟังแล้วไม่รื่นหูแต่มักมีประโยชน์ทำให้มีสติ ทำให้คิดได้ เช่น

  • เธออย่าไปโกรธเคืองเขาในสิ่งที่ถูกติติงมาเลย โบราณว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา เธอต้องมีเหตุผลรู้จักรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links