sponsored links

หอคอยงาช้าง

หอคอยงาช้าง หมายถึง คนที่อยู่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่สนใจ ไม่รับรู้ถึงปัญหาหรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น

  • พวกที่อยู่บนหอคอยงาช้างเคยเข้ามาลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเปล่า มัวแต่อ้างอิงทฤษฎีว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้
  • เขาปรับวิธีการทำงานโดยให้นักวิชาการทั้งหลายปฎิบัติงานแบบติดดิน ให้เข้าใจถึงปัญหาจะได้ไม่ถูกมองว่าอยู่แต่บนหอคอยงาช้าง

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links