sponsored links

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา”

หักด้ามพร้าด้วยเข่า หมายถึง การทำอะไรโดยใช้กำลังรุนแรง หรือการใช้อำนาจบังคับให้ได้มาโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เช่น

  • บริษัทใช้วิธีหักด้ามพร้าด้วยเช่าโดยประกาศบังคับให้พนักงานมาทำงานในวันอาทิตย์ สุดท้ายพนักงานก็เลยพากันลาออกทำให้บริษัทเสียหายเป็นจำนวนมาก
  • ยังไงพวกเธอสองคนก็เป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่าเอาเรื่องกันจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลย หันหน้าพูดจากันดีๆ จะดีกว่า

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links