sponsored links

อ้อยเข้าปากช้าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “อ้อยเข้าปากช้าง” หมายความว่า สิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่ยอมคืน.

อ้อยเข้าปากช้าง เป็นสุภาษิตหมายถึง การที่สิ่งของที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าไปตกอยู่ในมือของผู้อื่น ซึ่งของสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้ว ก็เป็นการยากที่จะได้กลับคืนมา เช่น

  • เธอก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนทะเยอทะยาน ต้องการจะเป็นใหญ่ คิดจะควบคุมฮุบบริษัทนี้อยู่แล้ว แต่เธอไปให้อำนาจเขาในการบริหารแบบนี้ อ้อยเข้าปากช้างชัดๆ
Sponsored Links