sponsored links

เกี่ยวแฝกมุงป่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เกี่ยวแฝกมุงป่า” หมายความว่า (สํา) ก. ทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตัว.

เกี่ยวแฝกมุงป่า หมายถึง ทำอะไรเกินความสามารถของตัวเอง ทำในสิ่งที่มีโอกาสสำเร็จได้ยาก เช่น

  • ทำอะไรไม่คิดขับรถขึ้นเขาแต่น้ำมันหมดกลางทาง แทนที่จะโทรแจ้งใหเจ้าหน้าที่มาลากรถ กลับคิดจะเข็นรถลงมาเองเกี่ยวแฝกมุงป่าชัดๆ เมื่อไหร่จะถึง
  • ก่อนจะทำอะไรหัดประเมิณความสามารถของตัวเองก่อนนะ คิดจะทำสวน 1,000 ไร่คนเดียวเกี่ยวแฝกมุงป่าชัดๆ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links