sponsored links

เงียบเป็นเป่าสาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เงียบเป็นเป่าสาก” หมายความว่า
“(สํา) ว. ลักษณะที่เงียบสนิท”

เงียบเป็นเป่าสาก หมายถึง ลักษณะที่เงียบสนิท หรือสถานการณ์ที่ไม่มีใครพูดอะไร ไม่มีเสียงอะไร เช่น

  • เขาลาออกจากงานเพื่อไปเปิดท้ายขายของในตลาดนัด แต่แล้วก็รู้สึกท้อแท้เมื่อการขายของวันแรกของเราบรรยากาศเงียบเป็นเป่าสาก
  • ฉันเคยร้องเรียนไปที่บริษัทเรื่องสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่จนบัดนี้ก็ยังเงียบเป็นเป่าสาก ไม่มีเจ้าหน้าที่รายงานผลเลยซักคน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links