sponsored links

เงื้อง่าราคาแพง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เงื้อง่าราคาแพง” หมายความว่า
“(สํา) ก. จะทําอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจทําลงไป ดีแต่ทําท่าหรือวางท่าว่าจะทําเท่านั้น”

เงื้อง่าราคาแพง หมายถึง จะทำอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำ มัวแต่รีรอ จดๆจ้องๆ ทำท่าว่าจะทำ เช่น

  • จะทำอะไรก็รีบทำอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงไม่ตัดสินใจเสียที แบบนี้จะไปทันคนอื่นเขาได้อย่างไร โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะ
  • สมชายไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน เนื่องจากจะทำอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจ มัวแต่เงื้อง่าราคาแพง

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links