sponsored links

เถรตรง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เถรตรง” หมายความว่า
(สํา) ว. “ซื่อหรือตรงจนเกินไป ไม่มีไหวพริบ ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา”

เถรตรง หมายถึง ตรงไปตรงมาจนเกินไป ทื่อๆไม่มีไหวพริบ ไม่รู้จักอะลุ้มอะล่วยผ่อนหนักผ่อนเบา เช่น

  • เพราะคุณทำงานแบบเถรตรงจนเกินไป ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฏขั้นตอนที่วางไว้ตามนั้น ไม่มีการผ่อนปรน จนทำให้หลายๆคน ไม่พอใจ
  • นายตำรวจคนนี้เป็นคนเถรตรง เคร่งครัด ยึดมั่นในกฎระเบียบและความซื่อสัตย์ จนชาวบ้านละแวกนั้นเกรงกลัวไม่มีใครกล้าทำผิด

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links