sponsored links

เป็นเงาตามตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นเงาตามตัว” หมายความว่า
(สํา) ว. “คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา”

เป็นเงาตามตัว หมายถึง คอยติดตามไปไหนมาไหนด้วยทุกที่ ติดตามอยู่ตลอดเวลา เช่น

  • ผมมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น มีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวตลอดเวลา ทั้งภาษีสังคม ทั้งรายจ่ายครอบครัว
  • ครอบครัวนี้เขาหวงลูกสาวมาก ไม่ว่าลูกสาวจะไปทำอะไรที่ไหน ก็จะมีคุณพ่อเป็นเงาตามตัวอยู่ด้วยตลอดเวลา

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links